VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Stanovené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a souvisejících předpisů.

I. STRANY, JEJICHŽ VZTAH UPRAVUJÍ TYTO PODMÍNKY

Výrobce:

Pobočka:   Studentská 541/3, 160 00 Praha 6
Název: SATHEA VISION s.r.o.
Sídlo: Boršov 280/2, 110 00 Praha 1
IČ: 24184870
DIČ: CZ24184870
Spisová značka:   186589 C, Městský soud v Praze
Telefon: +420 775 203 065
E-mail: info@sathea.cz

a

Obchodní partner:

Klient, který se chystá provést, nebo provedl, písemnou, elektronickou nebo ústní objednávku výrobků nebo služeb poskytovaných Výrobcem, nebo který navázal obchodní vztah s Výrobcem v jiné formě.

Výrobce a Obchodní partner také společně jako “Smluvní strany”.

II. PŘEDMĚT, DEFINICE

 1. Předmět:
  1. Úprava podmínek poskytování služeb a prodej výrobků klientům Výrobce. Pokud se liší podmínky od podmínek stanovených konkrétní platnou smlouvou uzavřenou mezi Smluvními stranami, má přednost úprava definována touto konkrétní smlouvou;
  2. stanovení podmínek pro obchodní spolupráci mezi Výrobcem a Obchodním partnerem (dále jen „Spolupráce“);
  3. ochrana důvěrných informací a obchodního tajemství Výrobce a Obchodního partnera, se kterými se obě Smluvní strany seznámí v rámci Spolupráce.

III. ZÁVAZEK VÝROBCE

 1. Výrobce se zavazuje vyrobit na základě Závazné objednávky pro Obchodního partnera, za podmínek níže uvedených, následující předměty:
  1. Svítidla SATHEON v optických a výkonových provedeních stanovených Závaznou objednávkou (dále jen „Svítidla“).
  2. Náhradní díly objednané na základě specifikace typu náhradního dílu a sériového čísla Svítidla, pro nějž je náhradní díl určený (dále jen „Náhradní díly“).
  3. Další produkty z nabídky Výrobce.
 2. Výrobce zahájí výrobu neprodleně po potvrzení Závazné objednávky Obchodnímu partnerovi a po přijetí zálohové platby, pokud je vyžadována, dle podmínek dále.
 3. Výrobce se zavazuje dodržet Dodací lhůty, které oznámí Obchodnímu partnerovi v době uzavření závazné objednávky. Dodací lhůta je doba od potvrzení Závazné objednávky Výrobcem a přijetí zálohové platby na účet Výrobce, pokud je vyžadována, do převzetí Svítidel nebo Náhradních dílů Obchodním partnerem dle článku VII. Nepřekročitelné dodací lhůty výroby svítidel jsou stanoveny na:
  1. 8 týdnů pro 1 - 50 Svítidel;
  2. 10 týdnů pro 50 - 100 Svítidel;
  3. 12 týdnů pro 100 - 200 Svítidel;
  4. nad 200 Svítidel dle vzájemné dohody Smluvních stran.
 4. Dodací lhůty uvedené v odst. 3. tohoto článku mohou být závazně zkráceny dle vytížení výroby Výrobce. Aktuální Dodací lhůty sdělí Výrobce Obchodnímu partnerovi společně s potvrzením objednávky.
 5. Pokud Výrobce dodá z důvodu nedbalosti nebo úmyslně Svítidla nebo Náhradní díly po uplynutí Dodací lhůty, má Obchodní partner právo požadovat na Výrobci smluvní pokutu ve formě slevy z fakturované částky za objednaná Svítidla v prodlení. Výše smluvní pokuty je stanovena dále ve čl. IX. odstavec 4) a počítá se od prvního pracovního dne po konci Dodací lhůty potvrzené Výrobcem.
 6. Pokud Výrobce nedodá z důvodu nedbalosti nebo úmyslně objednaná Svítidla nebo Náhradní díly do šesti týdnů od prvního pracovního dne po konci dodací lhůty, má Obchodní partner právo požadovat vrácení zálohy za objednaná svítidla a smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty je stanovena dále ve čl. IX. odstavec a počítá se od prvního pracovního dne po konci Dodací lhůty potvrzené Výrobcem.
 7. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Svítidlech viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí vadných Svítidel dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Výrobce.

IV. ZÁVAZEK OBCHODNÍHO PARTNERA

 1. Obchodní partner je povinen při objednání Svítidel nebo Náhradních dílů vystavit písemně nebo elektronicky Závaznou objednávku opatřenou razítkem nebo elektronickým otiskem razítka, a podepsanou jednatelem nebo osobou oprávněnou k obchodnímu jednání pověřením Obchodního partnera. Závazná objednávka musí obsahovat přesnou specifikací objednaných Svítidel nebo Náhradních dílů (dále jen „Závazná objednávka"). V případě zaslání objednávky elektronicky je za Závaznou objednávku považován email, který obsahuje formulaci “objednávám”, “závazně objednávám” a obdobné formulace, a je odeslán z domény registrované na Obchodního partnera.
 2. Výrobce má právo požadovat zálohu za objednaná svítidla dle následujících variant:
  1. Pro první nákup služeb nebo výrobků ve výši 50%-100% z celkové fakturované částky včetně DPH.
  2. Pro Závaznou objednávku nad 500 000,- Kč bez DPH záloha 50%-75% z celkové fakturované částky včetně DPH předem a platba na fakturu se splatností 30 dnů od převzetí a předání dle čl. VIII;
  3. Pro Závaznou objednávku nad 100 Svítidel, nebo objemem přesahující 1 000 000,- Kč bez DPH (jeden milion korun českých) budou podmínky upraveny samostatnou kupní smlouvou na základě dohody Smluvních stran.
  4. 50%-100% z celkové fakturované částky včetně DPH v případě, že nemá Obchodní partner stabilní obrat po dobu min 3 let, nebo neplní řádně legislativní povinnosti plynoucí ze své činnosti.
  5. 100% z celkové fakturované částky včetně DPH pokud se Obchodní partner opozdil s některou z předchozích úhrad o více než 30 dní.
 3. Obchodní partner se zavazuje zaplatit řádně a včas na základě faktury vystavené Výrobcem doplatek za dodaná a řádně převzatá Svítidla a Náhradní díly.
 4. Doba splatnosti při fakturaci za objednaná Svítidla nebo Náhradní díly je standardně 30 dnů.
 5. Smluvní strany se pro případ prodlení Obchodního partnera se zaplacením Ceny Svítidel dohodly na smluvní pokutě za každé objednané a nezaplacené Svítidlo. Výše smluvní pokuty je stanovena dále v čl. IX. odstavec 4) a počítá se od prvního pracovního dne po datu splatnosti příslušné faktury.
 6. Obchodní partner se dále zavazuje, že poskytne Důvěrné informace týkající se Spolupráce smluvních stran pouze takovým svým zaměstnancům nebo spolupracovníkům či subdodavatelům, kteří je za účelem realizace Spolupráce smluvních stran potřebují znát a pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný, a zajistí, aby takovéto osoby dodržovaly plně ustanovení těchto Podmínek, jako kdyby samy byly stranou těchto podmínek.

V. RÁMCOVÉ CENY SVÍTIDEL

 1. Výrobce stanovil cenu svítidel podle provedení, příkonu, záruční doby a odebraného množství (dále jen “Cena”).
 2. Výrobce poskytne na vyžádání Obchodnímu partnerovi obvyklé Ceny pro koncového zákazníka. Tyto ceny jsou uvedeny v dokumentu nazvaném Ceník.
 3. Cena je vždy uvedena bez DPH, pokud není výslovně stanoveno jinak.
 4. Ceny stanovené Ceníkem jsou platné po dobu 60 dnů od vyžádání a zaslání Cen Výrobcem.
 5. Výrobce si vyhrazuje právo změnit Cenu.
 6. Výrobce se zavazuje zachovat Cenu poskytnutou cenovou nabídkou Obchodnímu partnerovi po dobu platnosti cenové nabídky. Pokud v době platnosti cenové nabídky Obchodní partner zašle Závaznou objednávku na nabídnuté služby nebo výrobky, Výrobce se zavazuje požadovat úplatu za plnění definované Závaznou objednávku ve stejné nezměněné výši.

VI. SPECIFIKACE DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

 1. Důvěrnými informacemi Výrobce a Obchodního partnera se rozumí, bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení či zachycení a až do doby jejich zveřejnění, jakékoli a všechny skutečnosti, které se obě Smluvní strany v průběhu Spolupráce dozví, nebo které jedna ze stran v průběhu Spolupráce zpřístupní, jakož i sama existence těchto skutečností (dále jen „Důvěrné informace“).
 2. Zveřejněním se rozumí zpřístupnění Důvěrných informací třetí osobě nebo osobám Smluvní stranou, která je jejich vlastníkem, nebo tak, že se předmětné skutečnosti stanou obecně známými, aniž by byly porušeny tyto Podmínky, jiné smluvní ujednání nebo relevantní právní předpis.
 3. Za chráněné Důvěrné informace se mimo jiné považují veškeré skutečnosti technické, ekonomické, právní, obchodní či výrobní povahy v hmotné nebo nehmotné formě, které byly poskytnuty Obchodnímu partnerovi. Tyto skutečnosti nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a Smluvní strany mají zájem na jejich utajení a na odpovídajícím způsobu jejich ochrany.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ SVÍTIDEL

 1. K předání a převzetí Svítidel nebo Náhradních dílů dojde nejpozději do jednoho týdne od jejich zhotovení. Výrobce vyzve Obchodního partnera k převzetí zhotovených Svítidel nebo Náhradních dílů písemně nebo elektronickou formou. Obě Smluvní strany musí v rámci Spolupráce vyvinout úsilí a potřebnou součinnost k řádnému předání Svítidel nebo Náhradních dílů.
 2. V případě, že Obchodní partner nepřevezme Svítidla nebo Náhradní díly do jednoho týdne od vyzvání k převzetí Výrobcem dle odstavce 1. tohoto článku, Svítidla nebo Náhradní díly jsou považovány za předané a začíná běžet záruční doba a doba splatnosti úhrady za objednaná Svítidla nebo Náhradní díly. Výjimkou může být oprávněná reklamace dodávky za strany Obchodního partnera. Lhůta k převzetí se v takovém případě prodlouží o dobu nápravy ze strany Výrobce.
 3. V případě, že Obchodní partner nepřevezme Svítidla nebo Náhradní díly do jednoho měsíce od vyzvání k převzetí Výrobcem dle odstavce 1. tohoto článku, má Výrobce právo:
  1. Prodat Svítidla nebo Náhradní díly třetí straně dle svého zájmu;
  2. Zrušit platnost Závazné objednávky Obchodního partnera jakož i všechny závazky k Obchodnímu partnerovi vyplývající z těchto Podmínek, zejména ty, které mají přímou souvislost se Závaznou objednávkou;
  3. Ponechat si zálohu složenou Obchodním partnerem na výrobu objednaných Svítidel nebo Náhradních dílů v plné výši
 4. Pokud není v Kupní, nebo jiné těmto Podmínkám nadřazené smlouvě uvedeno jinak, přebírá Obchodní partner Svítidla nebo Náhradní díly v expedičním skladu Výrobce.
 5. O předání a převzetí Svítidel nebo Náhradních dílů bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol, v němž obě Smluvní strany svými podpisy potvrdí převzetí Svítidel nebo Náhradních dílů bez vad a nedodělků.

VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE

 1. Výrobce poskytne na Svítidla SATHEON vždy základní záruku po dobu 62 (slovy šedesát dva) měsíců, která může být Výrobcem upravena samostatným dokumentem. Záruční lhůta běží ode dne Předání a převzetí Svítidel uvedeném v čl. VIII. těchto Podmínek.
 2. Obchodní partner se zavazuje zajistit dodržování návodů a technologických postupů Výrobce pro instalaci, přepravu a skladování svítidel. Tyto postupy a návody Výrobce poskytuje Obchodnímu partnerovi v písemné podobě nebo ústně. Mimo jiné jsou uvedeny v předávacím protokolu nebo v návodu k použití. Obchodní partner má povinnost zajistit toto dodržování u svých zaměstnanců a spolupracovníků a smluvních partnerů. V případě porušení těchto podmínek má Výrobce právo neuznat záruční povahu vady Svítidel nebo Náhradních dílů.
 3. Mezi případy, které nesplňují podmínky pro uznání reklamace, patří zejména:
  1. Závada způsobená úderem blesku nebo atmosférickým přepětím;
  2. Neoprávněný zásah do konstrukce, připojení, nebo uchycení Svítidla;
  3. Selhání Svítidla vlivem nadměrného znečištění Svítidla mimo obvyklé provozní znečištění atmosférickými vlivy. Nadměrným znečištěním je myšleno například znečištění vlivem zatopení Svítidla při povodních, zakrytí konstrukce Svítidla zelení apod.;
  4. Nevhodné připojení Svítidel připojovacím konektorem nebo nevhodné umístění konektoru ve výložníku ve stožáru, vylomení části konektoru, nebo znečištění konektoru cizím tělesem;
  5. Trvalý provoz Svítidel ve dne, zejména v letních měsících;
  6. Trvalé zakrytí kterékoliv části Svítidla, a to i stínícími prvky nebo jinými i kovovými prvky, které zabraňují chlazení Svítidla přirozenou konvekcí.
 4. Obchodní partner ztrácí právo na reklamaci Svítidel mimo jiné v následujících případech. Tyto případy se týkají Svítidel a celé soustavy svítidel veřejného osvětlení včetně všech jejich komponentů:
  1. Připojení zařízení s neodrušenou indukční zátěží do soustavy Svítidel;
  2. Připojení zařízení způsobujícím přepětí v soustavě vyšší než 260 (slovy dvě stě šedesát) VAC trvající déle než 500 (pět set) ms;
  3. V případě připojení jakéhokoliv zařízení bez platné certifikace EMC dle evropských direktiv, a to včetně jiných typů svítidel;
  4. Připojení jakéhokoliv elektrického spotřebiče, který není Svítidlem veřejného osvětlení nebo není určen k připojení do soustavy svítidel veřejného osvětlení.

IX. SANKCE A POKUTY

 1. Veškeré smluvní pokuty, na které vznikne poškozené Smluvní straně nárok, je druhá smluvní strana povinna uhradit do 15 (slovy patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty.
 2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
 3. V případě porušení jakéhokoliv ustanovení těchto Podmínek mají Smluvní strany právo žádat na protistraně náhradu škody v plném rozsahu.
 4. Smluvní pokuta z prodlení je stanovena formou úroku z celkové dlužné částky. Výše úroku odpovídá ročně vždy výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den posledního ukončeného kalendářního pololetí, zvýšené o osm procentních bodů. Smluvní pokuta, jejíž výše je stanovená tímto odstavcem, je splatná dle odstavce 1. tohoto článku.

X. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo z jiných důvodů stala některá ujednání těchto Podmínek neplatnými nebo neúčinnými, Smluvní strany prohlašují, že zbytek těchto Podmínek je ve zbývajících ustanoveních platných a účinných, neodporuje-li to jejich účelu nebo nejedná-li se o ustanovení, která oddělit nelze. Smluvní strany se zavazují nahradit takové neplatné nebo neúčinné ustanovení ustanovením novým, které se bude svým účelem a obsahem co nejvíce podobat původnímu neplatnému nebo neúčinnému ustanovení.
 2. Obě Smluvní strany jsou oprávněny jakýkoliv Smluvní vztah jež upravují tyto Podmínky vypovědět při zvlášť závažném porušení některého z výše uvedených bodů protistranou, a to formou výpovědi doručené písemnou nebo elektronickou formou na výše uvedenou adresu protistrany. Obě Smluvní strany jsou však povinny dodržet ustanovení těchto Podmínek vzhledem k započatým zakázkám, vyrovnat vzájemné pohledávky vzniklé před datem výpovědi a zachovat dále mlčenlivost o Spolupráci.
 3. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory se budou řešit s konečnou platností u místně a věcně příslušného soudu České republiky. Jednací řečí je český jazyk.